Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022

Stichting Vrouwen Onderzoeks-en Communicatiecentrum NEWA

Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022

Het werk dat de instelling doet

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: • Het organiseren van academische onderzoeken, conferenties, seminars, bijeenkomsten, herdenkingsdiensten, tentoonstellingen, lezingen en persconferenties die verband houden met de beeldvorming over vrouwen en hun toegevoegde waarde op het gebied van cultuur, politiek, economie, wetenschap, ecologie, maatschappelijk gebied en andere gebieden; • het publiceren en uitwisselen van de hiervoor genoemde onderzoeksresultaten in de media, het uitgeven van boeken tijdschriften en brochures en het verzorgen van televisie- en radiouitzendingen; • het geven van taalonderwijs aan vrouwen; • het aanstellen van lokale medewerkers ten behoeve van informatievoorziening.

De manier waarop de instelling geld werft

Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum Newa gaat geld werven door: • Giften van particulieren of ondernemingen, periodiek dan wel incidenteel, in natura, in de vorm van een of meer diensten, dan wel met liquide middelen (in het eerste jaar (2018) naar verwachting 30%) • Inkomsten uit advisering, begeleiding direct of indirect betrekking hebbende tot vrouwen en vrouwenkwesties, marketing, reclame en bijeenkomsten (in het eerste jaar naar verwachting 50%) • Inkomsten uit het produceren van voortbrengselen van de menselijke geest, in de ruimste zin des woord, zoals televisie- en radioprogramma’s (in het eerste jaar naar verwachting 20%).

Na het eerste jaar wordt verwacht dat voor de toekomstige jaren 85% van het geworven geld afkomstig zal zijn van de dan bestaande donateurs, en dat de overige 15% afkomstig zal zijn van nieuwe donateurs die zijn benaderd door middel van de 3 voornoemde activiteiten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het besluit en beheer over het vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur. In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these