Stichting Newa

ABOUT US

Stichting Vrouwen Onderzoeks-en Communicatiecentrum NEWA (RSIN: 8527.24.676)

Meerjarenbeleidsplan
2018 – 2022

Statutaire bestuurssamenstelling
• Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, zie ook artikel 3 van de statuten

Beloningsbeleid
• Conform artikel 3 lid 5 ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zie ook artikel 3 lid 5

Doelstellingen
• Het actualiseren van de beeldvorming over de vrouwen en hun toegevoegde waarde op het gebied van cultuur, economie, politiek, ecologie, wetenschap, maatschappelijk gebied en andere gebieden;
• Het op nationaal en internationaal niveau agenderen en naar voren brengen van hedendaagse problemen van vrouwen op maatschappelijke, culturele, economische, politieke, ecologische, wetenschappelijke en andere gebieden;
• Vrouwen en hun kwaliteiten op een positieve manier in het daglicht stellen;
• Het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het werk dat de instelling doet
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
• Het organiseren van academische onderzoeken, conferenties, seminars, bijeenkomsten, herdenkingsdiensten, tentoonstellingen, lezingen en persconferenties die verband houden met de beeldvorming over vrouwen en hun toegevoegde waarde op het gebied van cultuur, politiek, economie, wetenschap, ecologie, maatschappelijk gebied en andere gebieden;
• het publiceren en uitwisselen van de hiervoor genoemde onderzoeksresultaten in de media, het uitgeven van boeken tijdschriften en brochures en het verzorgen van televisie- en radio-uitzendingen;
• het geven van taalonderwijs aan vrouwen;
• het aanstellen van lokale medewerkers ten behoeve van informatievoorziening.

De manier waarop de instelling geld werft
Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum Newa gaat geld werven door:
• Giften van particulieren of ondernemingen, periodiek dan wel incidenteel, in natura, in de vorm van een of meer diensten, dan wel met liquide middelen (in het eerste jaar (2018) naar verwachting 30%)
• Inkomsten uit advisering, begeleiding direct of indirect betrekking hebbende tot vrouwen en vrouwenkwesties, marketing, reclame en bijeenkomsten (in het eerste jaar naar verwachting 50%)
• Inkomsten uit het produceren van voortbrengselen van de menselijke geest, in de ruimste zin des woord, zoals televisie- en radioprogramma’s (in het eerste jaar naar verwachting 20%).
Na het eerste jaar wordt verwacht dat voor de toekomstige jaren 85% van het geworven geld afkomstig zal zijn van de dan bestaande donateurs, en dat de overige 15% afkomstig zal zijn van nieuwe donateurs die zijn benaderd door middel van de 3 voornoemde activiteiten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het besluit en beheer over het vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur. In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

positie: Executive Consultant

Lydia Gottschalk

Ik ben geboren in 1989 en heb maatschappelijk werk gesturdeerd in Berlijn. Mijn rond reis in Europa, Latijn-Amerika en het Midden-Oosten, won ik bewustheid van het feit dat het verzamelen van verhalen van vrouwen en het door geven van deze verhalen mij een ander kracht geeft. Het waarmaken van een vrij en alternatief media dat bestaat uit vrouwen en het perspectief van vrouwen, is niet alleen een stap naar voren in strijd van de vrouwen rechten en de strijd van de vrouwen maar ook een ervaring om de vrijheid van de vrouw te realiseren hier en nu. In onze internationale team kan ik mijn ervaringen delen en een brug crearen waar wij als vrouwen allemaal op kunnen lopen.

JinTv-2023

NewayJIN-2022

LOGO JIN TV