Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

 

 

 

**Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA: Versterking van Vrouwelijke Stemmen**

In een wereld waarin diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker worden, speelt ons stichting een cruciale rol bij het bevorderen van vrouwelijke stemmen in de media. Deze stichting is toegewijd aan het vergroten van de zichtbaarheid, invloed en impact van vrouwen in de media-industrie. Door middel van empowerment, educatie en belangenbehartiging streeft de Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA ernaar om een meer gebalanceerde en representatieve media-omgeving te creëren.

De stichting richt zich op verschillende aspecten om haar missie te vervullen:

**1. Vrouwen in Leiderschap:** Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA identificeert en promoot getalenteerde vrouwen om leidinggevende posities in de media te bekleden. Dit omvat niet alleen redactionele rollen, maar ook posities op het gebied van technologie, productie en bedrijfsvoering. Door vrouwen in leiderschapsposities te ondersteunen, wordt een cultuur van gelijkheid en innovatie in de media-industrie bevorderd.

**2. Bevordering van Zichtbaarheid:** De stichting werkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke experts, journalisten en contentmakers in de media. Ze organiseert workshops, webinars en trainingen om vaardigheden te ontwikkelen en het netwerk van vrouwen in de media uit te breiden. Hierdoor kunnen vrouwelijke professionals hun deskundigheid opbouwen en hun bijdragen aan het publieke discours vergroten.

**3. Mentorprogramma’s:** Een essentieel onderdeel van de Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA zijn mentorprogramma’s die aspirant-vrouwelijke media-professionals begeleiden. Ervaren mentoren delen hun kennis, bieden ondersteuning en helpen jonge vrouwen bij het opbouwen van een succesvolle carrière in de media.

**4. Onderzoek en Advocacy:** Door middel van onderzoek verzamelt de stichting gegevens over genderongelijkheid in de media-industrie. Deze bevindingen worden gebruikt om bewustwording te vergroten en beleidsmakers en mediaorganisaties aan te moedigen om inclusievere praktijken te implementeren.

**5. Samenwerkingen:** Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA werkt samen met media-instellingen, journalistieke scholen, bedrijven en andere organisaties om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen die gendergelijkheid en diversiteit in de media bevorderen.

Als een krachtige pleitbezorger voor gelijkheid en inclusie, blijft de Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA onvermoeibaar werken aan het veranderen van de media-landschap. Door te strijden voor een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwelijke stemmen, bouwt de stichting aan een toekomst waarin de media een afspiegeling zijn van de diverse samenleving waarin we leven.

Stichting Vrouwen Onderzoeks-en Communicatiecentrum NEWA (RSIN: 8527.24.676)

Meerjarenbeleidsplan
2018 – 2022


Statutaire bestuurssamenstelling

• Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, zie ook artikel 3 van de statuten


Beloningsbeleid

• Conform artikel 3 lid 5 ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zie ook artikel 3 lid 5


Doelstellingen
• Het actualiseren van de beeldvorming over de vrouwen en hun toegevoegde waarde op het gebied van cultuur, economie, politiek, ecologie, wetenschap, maatschappelijk gebied en andere gebieden;
• Het op nationaal en internationaal niveau agenderen en naar voren brengen van hedendaagse problemen van vrouwen op maatschappelijke, culturele, economische, politieke, ecologische, wetenschappelijke en andere gebieden;
• Vrouwen en hun kwaliteiten op een positieve manier in het daglicht stellen;
• Het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het werk dat de instelling doet
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
• Het organiseren van academische onderzoeken, conferenties, seminars, bijeenkomsten, herdenkingsdiensten, tentoonstellingen, lezingen en persconferenties die verband houden met de beeldvorming over vrouwen en hun toegevoegde waarde op het gebied van cultuur, politiek, economie, wetenschap, ecologie, maatschappelijk gebied en andere gebieden;
• het publiceren en uitwisselen van de hiervoor genoemde onderzoeksresultaten in de media, het uitgeven van boeken tijdschriften en brochures en het verzorgen van televisie- en radio-uitzendingen;
• het geven van taalonderwijs aan vrouwen;
• het aanstellen van lokale medewerkers ten behoeve van informatievoorziening.

De manier waarop de instelling geld werft
Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum Newa gaat geld werven door:
• Giften van particulieren of ondernemingen, periodiek dan wel incidenteel, in natura, in de vorm van een of meer diensten, dan wel met liquide middelen (in het eerste jaar (2018) naar verwachting 30%)
• Inkomsten uit advisering, begeleiding direct of indirect betrekking hebbende tot vrouwen en vrouwenkwesties, marketing, reclame en bijeenkomsten (in het eerste jaar naar verwachting 50%)
• Inkomsten uit het produceren van voortbrengselen van de menselijke geest, in de ruimste zin des woord, zoals televisie- en radioprogramma’s (in het eerste jaar naar verwachting 20%).
Na het eerste jaar wordt verwacht dat voor de toekomstige jaren 85% van het geworven geld afkomstig zal zijn van de dan bestaande donateurs, en dat de overige 15% afkomstig zal zijn van nieuwe donateurs die zijn benaderd door middel van de 3 voornoemde activiteiten.


Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het besluit en beheer over het vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur. In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.